ఆత్మవిశ్వాసంతో కొండల్ని సైతం పిండి చేయగలం

November 08, 2023
ఒక ఆలోచన తీసుకోండి. ఆ ఒక్క ఆలోచనను మీ జీవితంగా చేసుకోండి - దాని గురించి ఆలోచించండి, దాని గురించి కలలు కనండి, ఆ ఆలోచనపై జీవించండి. మెదడు, కండ...