మన యుద్ధభేరిని మనమే మోగించాలి

June 11, 2024
ఒక రాజుగారివద్ద యుద్ధరంగంలో పోరాడే ఏనుగులు చాల ఉన్నాయి. అయితే వాటిలో ఒక ఏనుగు యుద్ధరంగంలో అత్యంత చాకచక్యాన్ని, నైపుణ్యతను ప్రదర్శించి తనకంటూ...