విజయానికి కొలమానం

December 09, 2022
జీవితంలో మనం సాధించిన లక్ష్యాన్ని బట్టి లేదా చేరిన స్థానాన్ని బట్టి కాకుండా ఆ లక్ష్యాన్ని చేరడానికి మనం ఎన్ని అవరోధాలను దాటి వచ్చామనే విషయం ...

దృఢ సంకల్పం

December 07, 2022
మన సంకల్పం దృఢంగా ఉంటే మన చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితులు, ప్రకృతి, మనుషులు చివరికి దైవ సహకారం కూడా లభిస్తుంది.  ఈ విషయాన్ని ఒక చిన్న కథ ద్వారా తెలు...