మన యుద్ధభేరిని మనమే మోగించాలి

June 11, 2024
ఒక రాజుగారివద్ద యుద్ధరంగంలో పోరాడే ఏనుగులు చాల ఉన్నాయి. అయితే వాటిలో ఒక ఏనుగు యుద్ధరంగంలో అత్యంత చాకచక్యాన్ని, నైపుణ్యతను ప్రదర్శించి తనకంటూ...

ఆత్మవిశ్వాసంతో కొండల్ని సైతం పిండి చేయగలం

November 08, 2023
ఒక ఆలోచన తీసుకోండి. ఆ ఒక్క ఆలోచనను మీ జీవితంగా చేసుకోండి - దాని గురించి ఆలోచించండి, దాని గురించి కలలు కనండి, ఆ ఆలోచనపై జీవించండి. మెదడు, కండ...

విజయానికి కొలమానం

December 09, 2022
జీవితంలో మనం సాధించిన లక్ష్యాన్ని బట్టి లేదా చేరిన స్థానాన్ని బట్టి కాకుండా ఆ లక్ష్యాన్ని చేరడానికి మనం ఎన్ని అవరోధాలను దాటి వచ్చామనే విషయం ...

దృఢ సంకల్పం

December 07, 2022
మన సంకల్పం దృఢంగా ఉంటే మన చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితులు, ప్రకృతి, మనుషులు చివరికి దైవ సహకారం కూడా లభిస్తుంది.  ఈ విషయాన్ని ఒక చిన్న కథ ద్వారా తెలు...

విజయ పథంలో పయనం

November 30, 2022
మన నిర్ణయ సామర్ధ్యమే మన ఉన్నత లేదా అథః స్థితిని నిర్ణయిస్తుంది. అందుకే విజయసాధనలో భాగంగా మనం ఒక నిర్ణయం తీసుకునేముందు అత్యంత జాగరూకులై ఉండాల...